De resultaten van de Kievietschool

Resultaten van de individuele leerling
Zoals eerder is beschreven worden de resultaten van alle leerlingen bijgehouden in een zo­genaamd leerlingvolgsysteem. In het leerling-dossier en in de groepsadministratie worden van alle leerlingen de individuele leerresultaten bijgehouden. Op deze wijze kunnen de vor­deringen van iedere leerling nauwlettend worden gevolgd.

Resultaten van de jaargroepen
Onze school doet evenals alle andere Wassenaarse basisscholen mee aan de jaarlijkse di­dactische signaleringsonderzoeken. In de maanden januari en juni worden de leervorderin­gen van alle leerlingen van groep 2 t/m 7 getoetst. Het gaat hierbij om de vorderingen in technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen. De resultaten van dit onderzoek worden van elke leerling weergegeven op een profielkaart. De resultaten van de groepen worden tot uitdrukking gebracht in een groepsprofiel. Omdat het om genormeerde toetsen gaat, kan elke leerkracht zien of de gehele groep voldoende op niveau is.

De lijn van de school varieert per groep en per toets (momentopname). De schooladvies­dienst maakt deze groepsprofielen voor de leerkracht. Naast de landelijke norm berekent de SAD ook de gemiddelde resultaten van de Wassenaarse basisscholen. Zo kunnen wij de resultaten van onze groepen vergelijken met die op landelijk en plaatselijk niveau.

In totaal ontvangt elke school circa 30 groepsprofielen. Per groep worden de resultaten na­melijk op (onderdelen van) verschillende vakgebieden weergegeven. Wanneer er in een groep met betrekking tot een onderdeel tegenvallende prestaties zijn, kijken wij naar de mo­gelijke oorzaken. Wij nemen vervolgens maatregelen om de resultaten te verbeteren. In sommige situaties schakelen we daarbij de SAD in. Het afgelopen schooljaar waren de resul­taten in de verschillende groepen zeer bevredigend.

Resultaten van de schoolverlaters
Evenals alle andere Wassenaarse basisscholen doet onze school jaarlijks mee met de CITO-eindtoets. De totaalscore op de CITO-eindtoets is een getal dat ligt tussen de 500 en 550. In 2018 was het landelijk gemiddelde 534.4 . Onze school scoorde toen met 545.5 ruim boven het landelijk gemiddelde. Indien u geïnteresseerd bent in de exacte cijfers van deze eindtoetsen, dan wel van andere CITO-signaleringstoetsen die elk jaar schoolbreed worden afgenomen, dan kunt u zich wen­den tot de schoolleiding of de intern begeleider.
 

 
Jaar Aantal ll in
gr 8
Advies VMBO KL Advies VMBO BL Advies VMBO TL Advies VMBO HAVO Advies HAVO Advies HAVO VWO Advies VWO Gemiddelde School Score
2016 37 2 9 5 21 540,9
2017 37 1 4 3 29 543,3
2018 36 1 3 4 28 545,5
2019 39 5 8 26 544,3
2020
2021   
31
30   
1
1

1
2
4
7 3
4
18
20
-     
542,8           


Gemiddelde school score:
2016: 540,9
2017: 543,3
2018: 545,5
2019: 544,3
2020: - (geen eindtoets, vanwege Corona)
2021: 542,8
2022: 544,8
2023: 544,2 

Informatie nieuwe ouders

De Kievietschool is een kleine basisschool van circa 200 leerlingen. Doordat de school zo kleinschalig is, kan de sfeer onder kinderen, ouders en leerkrachten als zeer gemoedelijk of zelfs familiair omschreven worden. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Klaar voor de wereld
Neem contact op met de Kievietschool